Δορύλαιον-Σαγγάριος 1921: Η προέλαση προς την Άγκυρα

Δορύλαιον-Σαγγάριος 1921: Η προέλαση προς την Άγκυρα

3rd Jan 2021

Περί τας αρχάς Ιουνίου, ότε ευρισκόμην έτι εν Σμύρνη, εγένετο το πρώτον διάβημα μεσολαβήσεως εκ μέρους των τριών Μεγάλων Δυνάμεων εις την ελληνοτουρκικήν διαφοράν. Η Κυβέρνησις εκπροσωπουμένη τότε παρά του πρωθυπουργού Γούναρη, του Υπουργού των Στρατιωτικών Θεοτόκη και του μόλις αφιχθέντος εις Σμύρνην Υπουργού των Εξωτερικών Μπαλτατζή, εθεώρησεν ότι δεν ηδύνατο να δεχθή την μεσολάβησιν ταύτην. Δεν γνωρίζω επακριβώς τους λόγους της αρνήσεως ταύτης, γνωρίζω όμως ότι υπερβολική αισιοδοξία στηριζομένη κυρίως εις τας συμβουλάς του συντ. Σαρηγιάννη, ίσως επίσης και εις κρυφίας ενθαρρύνσεις εκ του εξωτερικού επηρρέασαν υπέρ το δέον τας αποφάσεις της Κυβερνήσεως. Εις ταύτα πρέπει να προστεθή και η ιδέα ότι οιαδήποτε ελληνική υποχώρησις εις το ζήτημα της Μικράς Ασίας θα επηρέαζε καταπληκτικώς την εσωτερικήν κατάστασιν και ότι τούτο θα έδιδεν όπλα εις τον εσωτερικόν εχθρόν προς καταπολέμησιν και ανατροπήν του μόλις αποκατασταθέντος νομίμου συνταγματικού καθεστώτος.

*Απόσπασμα από το έργο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ-ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921. Αναμνήσεις και επίσημα έγγραφα από την Μικρασιατική Εκστρατεία. Πρίγκηπας Ανδρέας των Ελλήνων. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ. 428. ISBN: 978-618-5383-08-4